Privacy and cookie consent
 

  


  homepage  
 

[lezen in het Nederlands] [read in English] [lire en français]

Nederlands

1. Bescherming van de privacy

Xplorengo.com stelt uw bezoek aan de website op prijs en wil u duidelijk maken hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.  Uw e-mail adres wordt niet bijgehouden of gebruikt voor het versturen van berichten.  U zal ook niet spontaan door ons gecontacteerd worden.  U kunt enkel een mail van ons ontvangen als antwoord op een vraag die u ons zelf heeft gesteld. 

Onze website bevat links naar andere websites.  Deze links worden u enkel aangeboden als een dienst waar u extra informatie kunt vinden over bepaalde onderwerpen.  Xplorengo.com is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

2. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals op deze pagina beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

3. Cookiebeleid

Om beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maken websites gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren.

Indien u uw cookie-instellingen niet wijzigt en u opteert om ‘verder te gaan’ of indien u de melding negeert en op onze website verdersurft, dan gaat xplorengo.com ervan uit dat u onze cookies aanvaardt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel achtergelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.  Cookies zorgen er voor dat uw surfervaring als bezoeker op een website zo optimaal mogelijk ervaren wordt.  Dit gebeurt onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van websites of door het aanpassen van de inhoud aan uw persoonlijke voorkeuren bvb taalvoorkeur.  Cookies worden in een afzonderlijke folder van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.  Er zijn verschillende soorten cookies:
- Session cookie: deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan een website.
- Permanent cookie: deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan websites.
- Functional cookie: deze cookie zorgt voor het optimaal functioneren van websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan een website ervaart.  Deze cookies herinneren uw persoonlijke voorkeuren.
- Performantie cookie: deze cookies meten de performantie van de website of bepaalde onderdelen van een website, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de taal van het bezoek,...
- Third party cookies: dit zijn cookies die aangemaakt worden via advertenties die door derden op websites vermeld worden met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies alleen te zien als u deze niet uitschakelde.

Xplorengo.com gebruikt cookies enkel en alleen om de performantie van de website te meten (bijv. het aantal pageviews per dag,...), niet om persoonlijke data van de bezoeker te kennen.  We weten niet wie de website heeft bezocht enkel dat 'iemand' de website heeft bezocht.
Xplorengo.com maakt gebruik van derden voor het plaatsen van advertenties zoals Google Adsense.  Voor meer informatie over hoe Google cookies gebruikt, zie: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Wat is ‘Embedded content’?

Xplorengo.com verwijst door naar andere websites via aanklikbare links. Het is mogelijk dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies.  Xplorengo.com is niet verantwoordelijk voor hoe de organisatie van die website haar cookies beheert en adviseert u om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren en u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

Kan ik cookies beheren?

Ja, dat kunt u.  U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.  Voor meer informatie zie: http://www.aboutcookies.org/

4. Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van alle informatie op de website berusten bij xplorengo.com tenzij dit expliciet anders wordt aangegeven.  Informatie op de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, video's, illustraties en foto’s) mag niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar van xplorengo.com.

5. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden enkel als dienstverlening aangeboden.  Xplorengo.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze derde sites.  Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

6. Opmerkingen, vragen en suggesties

Xplorengo.com staat open voor vragen en suggesties via e-mail.  Deze suggesties worden door ons aanzien als vertrouwelijk tenzij de verzender dit uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk aangeeft.  Suggesties, vragen of opmerkingen verplichten xplorengo.com nooit tot enig engagement.  Als u bezwaar mocht hebben tegen bepaalde teksten, afbeeldingen of andere informatie op de website, gelieve dit via e-mail aan ons kenbaar maken.

7. Rechtspraak

Het staat xplorengo.com vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. Eventuele geschillen zullen beslecht worden conform de Belgische rechtspraak.

 

[lezen in het Nederlands] [read in English] [lire en français]

English

1. Protection of privacy

Xplorengo.com appreciates your visit to the website and wants to make it clear for you how we deal with your personal data.  Your e-mail address is not kept or used for sending messages from our side.  You will not be contacted spontaneaously by us.  You may only receive an e-mail from us as a reply to a question you asked us. 

Our website contains links to other websites.  These links are only provided as a service where you can find extra information on certain subjects.  Xplorengo.com is not responsible for the way how these websites handle your personal data.

2. Terms of use

Visiting, browsing or watching this website are subject to our terms of use and all applicable laws.  By visiting this website, browsing it and watching it, you accept our terms of use as described on this page, without limitation or exception.

3. Cookie policy

In order to better relate to your needs and preferences, websites use cookies.  You have the possibility to refuse cookies.

If you don't change your settings regarding cookies and opt to continue or if you ignore the cookie message and continue surfing on our website, then xplorengo.com considers that you accept our cookies.

What is a cookie?

A cookie is a textfile that is left behind in the webbrowser of your computer or mobile device by the server of the website that you are consulting.  A cookie contains a code that can only be read by the server that placed the cookie.  The server has no access to other information that is on your computer or mobile device.  Cookies ensure that your surfing experience on a website is as optimal as possible.  This is possible by allowing you to navigate easier and faster between different parts of a webite or by adapting it to your personal preferences such as E.g. language.  Cookies are placed in a separate folder of the browser of your computer or mobile device.  There are different types of cookies: 
- Session cookie: this cookie enables recognition of your browser during the visit of a website.
- Permanent cookie: this cookie ensures that your browser is recognized in view of repetitive visits to a website.
- Functional cookie: this cookie ensures the optimal functioning of websites so that you can experience as much as possible a personal visit to a website.  This type of cookie remembers your personal preferences.
- Performance cookie: these cookies measure the performance of a website or certain parts of a website, such as for example the number of visitors, the language of the visit,...
- Third party cookies: these cookies are made via publicity ads that are placed by third parties on websites.  The objective of these cookies is to adapt the publicity ads to the personal preferences of the visitor.  You will only see these cookies in case you did not switch them off. 

Xplorengo.com only uses cookies to measure the performance of the website (E.g. the number of pageviews per day,...) not to know personal data of the visitor.  We do not know who visited the website, we only know that "someone" visited the website.
Xplorengo.com uses third parties for the placement of publicity ads such as Google Adsense.  For more information on how Google uses cookies, please see: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

What is ‘Embedded content’?

Xplorengo.com refers to other websites via clickable links.  It is possible that the website that is being referred to is using cookies.  Xplorengo.com is not responsible for how the organisation behind those websites is managing these cookies and therefore advises you to consult the privacy and cookie policy of these organisations.

Can you manage cookies yourself?

Yes, you can.  You can adapt the settings of your browser to your personal preferences.  You can always remove installed cookies and refuse new cookies by modifying your browersettings.  For more information, please see: http://www.aboutcookies.org/

4. Copyrights

The contents of this website is protected by copyright.  The copyrights of all information on the website belong to xplorengo.com unless explicitely indicated otherwise.  Information on the website (which is not limited to text, pictures, video or illustrations) cannot be copied, moved, spread of stored without written authorisation of the owner of xplorengo.com.

5. Accountability

No rights or claims can be taken from the information available on the webiste.  Links to other websites are offered only as a service to the visitor.  Xplorengo.com can never be held responsible for the contents of these third party websites.  It is the responsibility of the visitor to check of these websites are free of virusses or other items which can have a undesirable character.  Information on this website can be changed by us without prior announcement or obligation.

6. Remarks, questions and suggestions

Xplorengo.com welcomes questions and suggestions via e-mail.  These suggestions are considered by us as confidential unless the sender explicitely indicates it otherwise.  Suggestions, questions or remarks never imply any obligation from the side of xplorengo.com.  If you have objections regarding certains texts, images or other information on the website, kindly advise us via e-mail.

7. Jurisdiction

Xplorengo.com is free to change the terms of use at any moment by publicizing them on the website.  In case of dispute, Belgian law is applicable.

 

[lezen in het Nederlands] [read in English] [lire en français]

français

1. Protection de la vie privée

Xplorengo.com apprécie beaucoup votre visite a notre website et veut vous expliquer comment nous traitons vos données personelles.  Nous ne gardons pas vos données personelles comme par exemple votre adresse e-mail.  Nous n'utilisons pas votre e-mail pour envoyer des messages.  Nous vous contacterons pas spontanément.  Vous pouvez seulement recevoir un mail de notre part si c'est une réponse sur une question que vous nous avez posé. 

Notre site contient des liens vers des autres sites web.  Ces liens vous sont offert comme service où vous pouvez trouver de l'information additionel sur certains sujets.  Xplorengo.com n'est pas responsable pour comment ces autres sites traitent vos données personelles.

2. Conditions d'utilisation

Visiter, parcourir ou regarder ce website fait partie de nos conditions générales d'utilisation et les lois applicables.  En visitant le site web, le parcourant ou le regardant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, comme décrites sur cette page et ceci sans limitation ou exclusion.

3. Politique de "cookie"

Pour pouvoir mieux synchroniser un site sur vos besoins et préférences, des sites web utilisent des "cookies".  Vous avez la posilibité de refuser des cookies.

Si vous n' adaptez pas votre ajustement de cookie ou si vous optez pour continuer sur le site ou si vous ignorez la mention et continuez de surfer sur le site, nous considérons que vous acceptez nos cookies.

Qu'est-ce qu'un "cookie"?

Un cookie est un fichier texte qui est laissé dans le webbrower de votre ordinateur ou votre appareil mobile par le serveur du site web qui vous consultez.  Ce cookie contient un code qui peut être lu seulement par le serveur qui y a laissé le fichier.  Ce serveur n'a pas accès à d'autre information qui se trouve sur votre ordinateur ou appareil mobile.  Grace à des cookies l'expérience sur un site web peut se faire le plus optimale possible.  Ceci est possible entre autre par vous donner la possibilité de pouvoir naviguer rapidement et facilement entre des différentes sections d'un site web ou par adapter le contenu à vos préférences personelles (p.ex. votre langue).  Les cookies sont sauvegardés dans un folder séparé du webbrowser de votre ordinateur ou appareil mobile. Il y de différentes types de cookies: 
- Session cookie: ce cookie sert pour reconnaître votre browser pendant votre visite à un site web.
- Permanent cookie: ce cookie sert pour reconnaître votre browser en fonction de visites répétitives sur des sites web.
- Functional cookie: ce cookie sert pour obtenir un fonctionnement optimale afin de vous donner une expérience agréable et personelle.  Ces cookies rappellent vos préférences personelles.
- Performance cookie: ces cookies mesurent la performance du site web ou certaines sections du site web, comme par exemple le nombre de visiteurs, la langue de la visite,...
- Third party cookies: ceci sont des cookies qui ont été créés via de la publicité publiée par des tiers sur des sites web.  L'objectif de ce type de cookies est de pouvoir adapter les publicités aux préférences personelles du visiteur.  Vous voyez ces cookies seulement quand vous ne les avez pas arrêté.

Xplorengo.com utilise seulement des cookies pour mesurer la performance du site web (p.ex. le nombre de pageviews par jour,...) jamais pour connaître des données personelles des visiteurs.  Nous ne savons pas qui a visité le site, nous savons seulement que "quelqu'un" a visité le site.
Xplorengo.com  se sert de tiers pour placer de la publicité comme Google Adsense.  Pour en savoir plus comment Google utilise les cookies gebruikt, veuillez voir: http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

Qu'est-ce ‘Embedded content’?

Xplorengo.com vous réfère à d'autres sites web via des liens que vous pouvez clicquer.  Il est possible que ce site destinataire utilise des sites.  Xplorengo.com n'est pas responsable pour comment l'organisation de ce site web destinataire utilise et gère ces cookies et nous vous advisons de toujours consulter les conditions d'utilisation de ce site web et de vous informer sur leur règles concernant la protection de la vie privée et la gestion des cookies.

Pouvez-vous gérer les cookies?

Oui, vous pouvez.  Vous pouvez adapter les settings de votre browser selon vos propres préférences.  Vous pouvez supprimer des cookies qui sont déjà installés et vous pouvez refuser des nouveaux cookies en réglant les settings de votre browser.  Pour plus d'information: http://www.aboutcookies.org/

4. Les droits d'auteur

Le contenu de ce site web est protégé par les droits d'auteur appartenant à xplorengo.com et ses propriétaires sauf si indiqué explicitement autrement.  L'information sur le site web (y-inclus mais pas exclusivement les textes, les photos, videos, illustrations,...) ne peut pas être copiée, transmise, dispersée ou stockée sans autorisation explicite et écrite préalable du propriétaire d' xplorengo.com.

5. Responsabilité

Aucun droit ni revendication ne peut être prise sur l'information de ce site web.  Des liens vers des autres sites sont donné comme service seulement et xplorengo.com ne peut jamais être tenu responsable pour le contenu des sites extérieurs.  C'est la responsabilité du visiteur de contrôler si les sites extérieurs n'ont pas de virus ou autres chose de caractère indésirable. Information sur notre site web peut être changée par nous sans avis préalable ou sans obligation de notre part.

6. Remarques, questions et suggestions

Xplorengo.com est ouvert de recevoir vos sugestions ou questions via e-mail.  Ces messages seront considérés comme confidentiels sauf si l'expéditeur l'indique autrement.   Par contre, des suggestions, questions ou remarques n'obligent xplorengo.com jamais à aucun engagement.  Si vous avez des objections contre certains textes, images ou autre information sur le site, veuillez nous les envoyer par e-mail.

7. Jurisdiction

Xplorengo.com est libre de changer ces conditions d'utilisation en les publiant sur le site web.  En cas de dispute, seulement la jurisdiction belge est d'application.

 

[lezen in het Nederlands] [read in English] [lire en français]

 

© xplorengo.com.  No information or pictures can be copied or distributed in any way without written permission of xplorengo.com.  All pictures are made and copyrighted by Hendrik De Leyn unless mentioned otherwise [Contact information] - [Privacy and cookie policy].